ဗမာစကားသင္တန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ တရား၀င္ အမည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ သန္း ၆၀ နီးပါးေနထုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးခန္႕ရွိၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးမွာလူဦးေရ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ တျခား အဓိကလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းတို႕ ျဖစ္သည္။ .

ဘာသာစကား ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေျပာဆိုၾကၿပီး ရုံးသံုး ဘာသာစကားမွာ ဗမာဘာသာစကားျဖစ္သည္။ ဗမာစကားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႕၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး တိဘတ္ ႏွင့္ တရုတ္ဘာသာစကားတို႕ႏွင့္လည္း နီးစပ္ေလသည္။ ျဗည္းအကၡရာေရးသားပံုမွာ လျခမ္းပံုႏွင့္ စက္၀ိုင္းပံုမ်ားကို အေျခခံထားေသာ မြန္အကၡရာစနစ္မွ ဆင္းသက္လာသည္။ ေရွးအက်ဆံုး ျမန္မာအေရးအသားကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ရွမ္း ကရင္ႏွင့္ ကယား စာေပမ်ား ေရးသားရာတြင္လည္း ျမန္မာအကၡရာ ႏွင့္အတူ သီးျခားတီထြင္ထားေသာ ျဗည္းအကၡရာမ်ား အသံထြက္ျပ သေကၤတမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာစကားသည္အရိုအေသျပဳ သံုႏႈန္းျခင္းႏွင့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းရျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

သင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခရီးသြားဖို႕အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ နယ္သာလန္ မွာရွိတဲ့ သို႕မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူေတြ နဲ႕ ဗမာဘာသာစကားကိုအသံုးျပဳၿပီး တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိလိုပါသလား။ ဗမာလို ေရး တတ္ ဖတ္တတ္ရန္ အတြက္ Zonnebloem ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ လုပ္ငန္းမွ ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္းဆင္းလက္မွတ္ရ ဗမာျပည္ဖြား ဗမာလူမ်ိဳး ဆရာမ မွ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ရုံးသံုးဗမာစာ ကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ေရးတတ္ေစရန္ ႏွင့္ ဗမာစကားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေျပာဆို တတ္ေစရန္ တာ၀န္ယူ သင္ၾကား ေပးေနပါသည္။ ျမန္မာျပည္ကို ခရီးသြားရန္ သို႕မဟုတ္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းဂရုတစိုက္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

သင္သိလိုသည္မ်ားကို Contact form တြင္ ေရး၍ ပို႔ၿပီး စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ သင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ သင္လိုခ်င္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း ညွိႏႈိင္း ႏုိင္ပါသည္။